Skippa navigering

Rådgivning

På denna sida har vi sammanställt olika rådgivning som studerande kan tänkas behöva. Du kan även ta kontakt med någon av oss på Studentkåren gällande rådgivning. Vi kan leda dig vidare så du får den bästa möjliga hjälpen.

Takasseriombud

Åbo Akademis Studentkår har två anställda med tystnadsplikt som fungerar som trakasseriombud för alla kårmedlemmar och föreningar. Du kan läsa mer om hur vad de gör och hur du kan kontakta ÅAS trakasseriombud här.

Juridisk rådgivning

Rådgivningen är avgiftsfri för kårmedlemmar.

Notera att ortuppdelningen endast beror på att instanserna finns på olika platser, det går bra att använda den du föredrar.

Åbo

Till juristen kan man vända sig med allehanda juridiska problem berörande beskattning, arv, boende (t.ex. hyresavtal), anställning (t.ex. arbetskontrakt) mm. Observera dock att själva sammanställningen eller skrivandet av kontrakt och avtal inte hör till rådgivarens arbetsuppgifter.

Mottagningen är öppen varje tisdag mellan klockan 18:00-19:00 i Åbo Universitets studentkårs (TYY) utrymmen. Adressen är Rektorsåkersgatan 4, YO-talo, B-trappan, andra våningen. Ingång via B-husets hiss eller C-husets trapport. Man kan även ringa 045 843 3428 – men vänligen ring endast under juristens mottagningstid.

Vasa

Justus ry/r.f:s rättshjälp erbjuder kostnadsfri rättshjälp och rättslig rådgivning till universitets- eller högskolestuderanden i Vasa. Rättshjälpskommittén erbjuder rådgivning på finska och svenska inom alla rättsområden, undantagsvis frågor rörande skatteärenden. Vi hjälper dig gärna med till exempel familje- och kvarlåtenskapsärenden, frågor som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt frågor gällande studiestödet. Alla uppgifter som du ger eller frågor behandlas strikt konfidentiellt.

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för studerande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa. Rättshjälpskommittén fungerar under Justus ry/r.f. och är en kommitté som erbjuder rättslig rådgivning och består av juridikstuderanden i Vasa.

Ifall du är i behov av rättshjälp, tag kontakt via:
www.justuswasa.fi/rättshjälp

Studentpräster

När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta studentprästerna. Studentprästen har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation eller begravning. Studentprästen respekterar alltid allas världsåskådningar, kulturella bakgrunder, kön, sexuella läggningar eller politiska/idéella föreställningar. De erbjuder även kostnadsfri och konfidentiell samtalshjälp och -stöd och jourtider på Kåren i Åbo.

Studentprästen i Åbo är Mia Pusa, Mia pratar både svenska, engelska och finska. Mia har mottagning på Kårkansliet onsdagar kl. 13:00–14:00. Mia nås på mia.pusa@evl.fi och 040 341 7296.

Studentprästen i Vasa är Hanna Jern och hon nås på hanna.jern@evl.fi och ÅAS studentombud (SOM) står till tjänst närhelst studenterna rättsskydd är i fara.

SOM kan hjälpa till med frågor som gäller såväl utbildningen som stödfunktioner och -service. Personen kan också hjälpa till med att hitta rätt person på ÅA som kan svara på dina frågor. Ärenden som diskuteras förs inte vidare om den studerande inte så önskar; du får vara anonym även om det handlar om frågor som meddelas vidare till akademin. Kännedom om rutiner och eventuella problem vid ÅA är även till nytta för ÅAS då vi diskuterar frågor med universitetspersonalen eller planerar kampanjer av olika slag.

Stöd och service från universitetet

Åbo Akademi erbjuder sina studenter all möjlig stöd och service via sina olika enheter. Se Åbo Akademis intranät för länkar och beskrivningar om allt från frågor om studiestöd till IT-stöd.