Skippa navigering

Kungörelse

Kungörelse om val av fullmäktige för 2024–2025

Val av fullmäktige för Åbo Akademis Studentkår för perioden 1.1.2024–31.12.2025 förrättas från och med tisdag 7.11.2023 kl. 9.00 till och med onsdagen 8.11.2023 kl. 15.00. Förhandsröstning sker mellan tisdag 24.10 kl. 9.00 och fredag 27.10 kl. 15.00. Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt.

1 Granskning av vallängd

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 13 september 2023 framläggs för granskning under tiden 13–18.9.2023 på:

Studentkårens kansli i Åbo, Tavastgatan 22, 3:e vån. kl. 12–15

Studentkårens kansli i Vasa, Havtornen, Inre Hamnen kl. 12–15 (måndag, onsdag, torsdag)

Att man själv är upptagen i vallängden kommer enkelt kunna granskas genom länk som hittas på Studentkårens webbplats, studentkaren.fi.

Den som anser att i vallängden ingår fel som påverkar rösträtt eller valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos ÅAS valnämnd (karval@studentkaren.fi) under den tid vallängden finns till påseende.

En medlem av Åbo Akademis Studentkår som närvaroanmält sig under den tid vallängden ligger framme för granskning har enligt Valordning för val av fullmäktige 3 § 3 mom. rätt att anhålla om att bli införd i vallängden. Därmed har en medlem som närvaroanmält sig senast 18.9.2023 rätt att införas i vallängden till fullmäktigevalet. Kårmedlemmen ska senast 18.9.2023 kl. 15.00 per mejl till valnämnden karval@studentkaren.fi inlämna fritt formulerad begäran om införande i vallängden.

2 Rösträtt och valbarhet

Rösträtt vid kårfullmäktigevalet har varje vid Åbo Akademi som närvarande inskriven kårmedlem som finns upptagen i vallängden.

Valbar till fullmäktige är varje röstberättigad kårmedlem. Rätt att uppställa kandidater till fullmäktige tillkommer valförening. Valföreningen kan bildas genom att minst 15 röstberättigade kårmedlemmar undertecknar en överenskommelse om föreningens bildande. Varje valförening får uppställa högst 50 kandidater.

3 Valföreningar och kandidatnominering

Överenskommelser om bildande av valförening ska vara inlämnad senast 19.9.2023 kl. 15.00.

Kandidatnomineringen för fullmäktigevalet ska vara avslutad och kandidatblanketter inlämnade till Studentkårens kansli senast 29.9.2023 kl. 15.00.

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund ska skickas till karval@studentkaren.fi senast 2.10.2023 kl. 15.00.

Bildande av valförening görs genom pappersblanketter.

Varje valförening utser en ombudsman, eller kort ombud. Ombudet ombesörjer valföreningens kandidater med nödvändig information om valförfarandet och förmedlar informationen från valnämnden till kandidaterna. En person kan endast agera som ombud för en valförening.

Blanketter kan laddas ner från Studentkårens webbplats (www.studentkaren.fi) eller fås från Studentkårens kanslier, Tavastgatan 22, 3:e vån., Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, Vasa. Kansliernas öppettider listas på ÅAS webbplats.

4 Elektronisk röstning

Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt. Röstningen inleds den 7 november 2023 kl. 9.00 och avslutas den 8 november 2023 kl. 15.00. En länk till den elektroniska röstningen finns på Studentkårens webbplats, www.studentkaren.fi.

Studerande har även rätt att förhandsrösta. Förhandsröstningen sker också elektroniskt. Förhandsröstningen inleds den 24 oktober 2023 kl. 9.00 och avslutas den 27 oktober 2023 kl. 15.00. Länken till den elektroniska förhandsröstningen hittas finns på Studentkårens webbplats, www.studentkaren.fi.

För att kunna delta i röstningen måste den röstberättigade ha ett ÅA-användarnamn och lösenord.

Kontakta generalsekreteraren ifall det uppkommer problem under själva röstningsförfarandet.

5 Valordningen

Reglerna för fullmäktigevalet framgår av Åbo Akademis Studentkårs valordning, som finns på kårens webbplats www.studentkaren.fi.

Valet följer även av valnämnden uppställda etiska regler för rekrytering av kandidater, marknadsföring och valreklam. Reglerna finns tillgängliga finns på Studentkårens webbplats, www.studentkaren.fi.

Åbo den 22 augusti 2023

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅRS VALNÄMND

Valnämndens ordförande / Rudolf Tommos