Skippa navigering

Etiska regler för kårvalet 2023

De etiska spelreglerna för kårvalet, fastställda av valnämnden, syftar till att ge alla valföreningar jämlika möjligheter i rekryteringen av kandidater samt i valreklam. De etiska reglerna för valet är även utformade för att säkerställa att alla väljare och potentiella kandidater har ro att göra sitt eget fria val om vem de ska rösta på, och i vilken gruppering de väljer att ställa upp i. Valnämnden kan vid behov komplettera instruktionerna för valet.

Kandidatrekrytering

 • Vid rekrytering genom specialföreningars och andras e-postlistor måste alltid ha tillstånd från den relevanta administratören.
 • Personlig rekrytering bör ske genom valföreningens egna kontakter. Till exempel får ÅA:s allmänna e-postlistor och Kårens e-postlistor inte användas i rekryteringen.
 • Valföreningars affischer eller meddelanden på allmänna anslagstavlor kräver tillstånd av respektive ansvarsperson.
 • Rekrytering via Facebookgrupper eller sidor kräver tillåtelse av gruppens eller sidans administratör.
 • Kandidatrekrytering i undervisningssammanhang är förbjuden.
 • Rekrytering av kandidater får inte ske under påverkan av rusmedel. En person som skrivit under en kandidatförsäkran eller understöd för valförening under påverkan av rusmedel kan annullera namnteckningen genom att personen kontaktar kårvalsnämndens ordförande.
 • Även påtryckning som rekryteringsmetod är förbjuden.

Kampanj och marknadsföring

 • Det finns ingen tidsgräns för när man får göra kampanj och marknadsföra Kårvalet. Detta gäller reklam över hela universitetsområdet.
 • ÅAS erbjuder alla valföreningar möjligheten att marknadsföra sig med en affisch per valställning runtom på campus. Affischens storlek får vara max en (1) A3. Enskilda kandidaternas valreklam på valställningarna är förbjudna. Man får fritt välja var på valställningen man sätter upp sin affisch, men man bör respektera de affischer som redan satts upp. Andras valaffischer får inte flyttas, täckas eller klottas på. Endast valnämnden har rätt att flytta på affischer ifall de anser att affischernas placering förhindrar en effektiv användning av valställningen.
 • Valföreningar får fritt göra kampanj men bör be om tillstånd av utrymmesansvariga ifall tilltänkt utrymme så kräver och städa upp efter sig.
 • Efter kårvalet bör alla valföreningar ta bort all sin reklam från samtliga ställen.
 • ÅA:s allmänna e-postlistor och Kårens e-postlistor får inte användas i marknadsföringen av valföreningar eller av kandidater.
 • Reklam på Åbo Akademis allmänna anslagstavlor är endast tillåtet med lov från respektive ansvarsperson. Åbo Akademis officiella anslagstavlor får inte användas.
 • Marknadsföring via specialföreningars egna informationskanaler (e-postlistor, anslagstavlor, hemsida, Facebooksida, grupper etc.) är endast tillåtet med specialföreningens tillstånd.
 • Valföreningar bör undvika nedskräpning vid marknadsföringen, t.ex. trianglar och flygblad.
 • Enskilda kandidaters, valföreningars/valförbunds reklam får inte distribueras tillsammans med ÅAS allmänna kårvalsreklam utan separat tillstånd från valnämnden.
 • Att marknadsföra en kandidat eller en valförening i undervisningssammanhang är förbjudet.
 • Under kampanjen ska alla kandidater leva upp till god sed. Respekt gentemot andra kandidater och valföreningar ska visas. Kandidater får inte störa andra kandidaters eller valföreningars kampanjer, exempelvis genom att förolämpa dessa i t.ex. sociala medier eller någon annanstans.
 • I valreklamen får kränkande, förolämpande eller olämpligt språk inte användas.
 • Röstningen får inte vara beroende av belöningar, som t.ex. erbjudande av kaffekuponger, halarmärken, eller andra belöningar för att man röstar på en viss kandidat eller valförening. En persons röst får inte säljas eller överlåtas till annan person. Den normala distributionen av reklammaterial under kampanjen är dock tillåtet.
 • Den röstandes integritet måste respekteras. Att påtrycka någon att rösta före eller under valdagarna är förbjudet.