Skippa navigering

Stadgar

1 kap. Allmänna stadganden

1 §

Åbo Akademis Studentkår, nedan även benämnd Studentkåren, är enligt universitetslagen (558/2009) 46 § ett offentligrättsligt samfund med rätt till självstyrelse.

Studentkåren har till uppgift att vara en förenande länk för studerandena vid Åbo Akademi samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studerandes roll i samhället.

Studentkåren kan bedriva affärsverksamhet för att ekonomiskt stödja den ideella verksamheten samt för att erbjuda service för Studentkårens medlemmar.

Föreningar verksamma bland Studentkårens medlemmar kan av fullmäktige beviljas status som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår. Bryter en specialförening mot Studentkårens stadgar och reglementen eller på annat sätt vanhedrar Studentkårens namn kan föreningen fråntas sin status som specialförening vid Studentkåren.

2 §

Studentkårens hemort är Åbo. Studentkårens språk är svenska.

3 §

Studentkårens årsdag är den 18 februari, Per Brahes födelsedag.

2 kap. Studentkårens medlemmar

4 §

Medlemmar av Åbo Akademis Studentkår är alla studerande vid Åbo Akademi som har antagits för att studera för lägre eller högre högskoleexamen med undantag av studerande som deltar i uppdragsutbildning. Studentkåren kan också godkänna andra kategorier av studerande vid Åbo Akademi som medlemmar. Om principerna för medlemskap för andra kategorier av studerande vid Åbo Akademi beslutar fullmäktige.

Studentkåren kan även kalla personer till hedersmedlemmar eller seniormedlemmar enligt vad som stadgas i reglementet för stipendier och utmärkelser.

Med medlem avses i det följande de i 1 momentet nämnda studerande som är närvaroanmälda vid Åbo Akademi under pågående termin.

5 §

Studentkårens medlemmar bör såväl inom som utom Studentkåren uppföra sig så, att Studentkårens namn blir aktat och hedrat. De bör noggrant iakttaga Studentkårens stadgar och reglementen och av Studentkåren fattade beslut.

6 §

Envar medlem äger rätt att yttra sig i Studentkårens fullmäktige i den ordning förvaltningsinstruktionen föreskriver.

3 kap. Beslutanderätten

7 §

Studentkårens högsta beslutsfattande organ är fullmäktige, bestående av 25 ledamöter, valda av Studentkårens medlemmar genom allmänna, direkta, slutna och proportionella val.

I andra ärenden än de som enligt Studentkårens stadgar, arbetsordningar, reglementen eller instruktioner ankommer på fullmäktige att besluta om utövas Studentkårens beslutanderätt samt förvaltande och verkställande makt av en av fullmäktige vald studentkårsstyrelse och en av fullmäktige tillsatt direktion för affärsverksamhet, nedan benämnd ekonomidirektion. Ekonomidirektionen utövar beslutanderätten enbart i ärenden som gäller Studentkårens affärsverksamhet inom ramen för fullmäktiges beslut.

Fullmäktige har rätt att i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars ankommer på styrelsen.

En fullmäktigeledamot kan föreslå att fullmäktige förbehåller sig beslutanderätten i ett bestämt ärende. Förslag om förbehållande av beslutanderätten kan inte bordläggas.

8 §

Styrelsen och ekonomidirektionen bör åtnjuta fullmäktiges förtroende.

Fullmäktige kan under mandatperioden med enkel majoritet av de avgivna rösterna befria styrelsen eller ekonomidirektionen eller en styrelsemedlem eller en ekonomidirektionsmedlem från sina uppgifter genom att konstatera att styrelsen, ekonomidirektionen eller styrelsemedlemmen eller ekonomidirektionsmedlemmen inte åtnjuter fullmäktiges förtroende.

En förtroendefråga anhängiggörs genom en motion om misstroende vilken riktas till fullmäktiges presidium. Samtidigt ska orsakerna till förtroendefrågan motiveras skriftligen och tillställas presidiet som utan dröjsmål ska delge dem styrelsen eller ekonomidirektionen kollektivt samt den eller de berörda personerna personligen.

Om fullmäktige konstaterar att styrelsen, en enskild styrelsemedlem, ekonomidirektionen eller en enskild ekonomidirektionsmedlem inte åtnjuter fullmäktiges förtroende väljs en ny styrelse, styrelsemedlem, ekonomidirektion eller ekonomidirektionsmedlem vid samma möte, såvida inte fullmäktige med absolut majoritet beslutar att bordlägga valet.

9 §

För att handha särskilda uppgifter kan utskott, arbetsgrupper och funktionärer tillsättas.

Vid Studentkåren finns också en kårkurator som har till uppgift att verka i samhället för Studentkårens intressen samt att på begäran av styrelsen eller fullmäktige representera Studentkåren utåt eller föra dess talan. Kårkurator väljs i första hand bland Studentkårens seniormedlemmar. Kårkurator bör åtnjuta fullmäktiges förtroende.

Vid Studentkåren finns dessutom en kårvalsnämnd för val av fullmäktige och ett valutskott för förberedande av val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

4 kap. Kårfullmäktige

10 §

Fullmäktige väljs vartannat år inom november månad. Till fullmäktigeval bör Studentkårens medlemmar kallas senast åtta veckor före valförrättningen genom synlig annonsering.

11 §

Rösträtt vid fullmäktigeval tillkommer alla medlemmar. Alla röstberättigade har lika rösträtt.

12 §

Valbar till fullmäktige är varje röstberättigad.

Fullmäktigeledamot får inte samtidigt vara fast anställd inom Studentkåren, styrelsemedlem, medlem i ekonomidirektionen, eller Kårkurator.

Om en fullmäktigemedlem förlorar sin valbarhet eller har beviljats avsked från fullmäktige under mandatperioden, eller om han/hon av skäl som godkänts av fullmäktige under en längre tid är förhindrad att delta i fullmäktiges arbete ska fullmäktige kalla in en suppleant som ersätter honom/henne. Förlorandet av valbarhet konstateras av fullmäktige.

Om en fullmäktigeledamot är medlem av styrelsen eller ekonomidirektionen eller verkar som kårkurator eller tjänsteman inom Studentkåren, ska det i ledamotens ställe under denna tid inkallas en suppleant så som stadgas i Studentkårens valordning för val av fullmäktige.

En suppleant fungerar som fullmäktigemedlem ända till mandatperiodens slut eller så länge som den ursprungliga fullmäktigeledamoten är förhindrad att delta i fullmäktiges arbete.

13 §

Närmare bestämmelser om fullmäktigeval stadgas i valordning för val av fullmäktige.

14 §

Fullmäktige väljer inom sig, för sitt verksamhetsår, ett presidium bestående av fullmäktiges ordförande jämte två vice ordförande.

Presidiet sammankallar fullmäktige och organiserar dess arbete.

15 §

Fullmäktiges mandatperiod omfattar två år räknat från den 1 januari. Fullmäktiges verksamhetsår omfattar ett år räknat från den 1 januari.

16 §

Fullmäktige sammanträder årligen minst två gånger, till vårmöte och höstmöte. Fem fullmäktigeledamöter har tillsammans rätt att för visst ärende utverka att fullmäktige sammankallas. Samma rätt tillkommer minst 50 av Studentkårens medlemmar.

17 §

Kallelse till fullmäktigemöte utfärdas av presidiet, eller då presidium saknas, av den enligt Åbo Akademis matrikel till anciennitet äldsta fullmäktigeledamoten.

Kallelse ska senast fem vardagar före mötet dels anslås på Studentkårens anslagstavla, dels sändas till fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter.

Presidiet besluter om deltagande i fullmäktigemötet genom datakommunikation är möjligt.

18 §

Efter varje fullmäktigeval sammanträder fullmäktige till konstituerande möte mellan den 1 och den 15 december före mandatperiodens början, och väljer:
1. kårkurator (varje udda år)
2. fullmäktiges ordförande jämte två vice ordförande
3. styrelseordförande
4. styrelsens vice ordförande
5. styrelsemedlemmar
6. valutskott för beredning av val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning
7. ekonomidirektionens ordförande jämte två medlemmar (varje jämnt år)
8. ekonomidirektionens vice ordförande jämte två medlemmar (varje udda år)

Under år då fullmäktigeval inte har anordnats samlas fullmäktige till ett möte mellan den 1 och den 15 december för att välja de funktionärer som nämns i 1 momentet punkterna 3-6 för följande verksamhetsår och de funktionärer som nämns i 1 momentet punkt 8 för följande två verksamhetsår.

19 §

Vid fullmäktiges höstmöte, som bör hållas före utgången av december månad, behandlas åtminstone följande ärenden:
1. val av två revisorer jämte suppleanter
2. val av sifferrevisorer jämte suppleanter
3. val av fyra inventerare i Åbo och minst två inventerare i Vasa
4. fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår
5. fastställande av medlemsavgiftens storlek

20 §

Vid fullmäktiges vårmöte, som bör hållas före utgången av mars månad, behandlas åtminstone följande ärenden:
1. berättelse över förvaltningen av Studentkårens angelägenheter
2. revisionsberättelse
3. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, samt frågor som styrelsernas, ekonomidirektionens och revisorernas berättelser ger anledning till.

5 kap. Förvaltning

21 §

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fyra och högst åtta övriga medlemmar. Fullmäktige fastställer styrelsemedlemmarnas ansvarsområden före val av styrelsemedlemmar. Vid val av styrelsemedlemmar bör fullmäktige sträva efter att det bland medlemmarna finns både sådana som är baserade i Åbo och sådana som är baserade i Vasa.

22 §

Styrelsen väljs bland Studentkårens medlemmar för en tid av ett år, räknat från den 1 januari.

23 §

Ekonomidirektionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Som föredragande i ekonomidirektionen fungerar verkställande direktören för ekonomisektorn.

Till medlemmar i ekonomidirektionen kan väljas även utom Studentkåren stående personer med kännedom om det ekonomiska livet. De utomstående medlemmarna får dock inte utgöra mer än hälften av medlemmarna i direktionen.

Ekonomidirektionens ordförande och vice ordförande ska vara medlemmar av Studentkåren.

Ekonomidirektionens ordinarie medlemmar väljs för en mandatperiod på två år räknat från den 1 januari.

24 §

Fullmäktige anställer en generalsekreterare med uppgift att leda studentkårens intresseverksamhet, ansvara för intresseverksamhetens ekonomi samt vara chef för de anställda.

Ekonomidirektionen ingår avtalsförhållande med en verkställande direktör som har som uppgift att leda och koordinera Studentkårens affärsverksamhet.

25 §

Studentkårens namn tecknas av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande, två tillsammans.

Studentkårens generalsekreterare och verkställande direktör för ekonomisektorn har rätt att teckna Studentkårens namn tillsammans med en av i 1 momentet nämnda personer.

Ekonomidirektionens ordförande och Studentkårens verkställande direktör för ekonomisektorn kan tillsammans endast teckna Studentkårens namn i frågor som rör Studentkårens ekonomisektor.

6 kap. Ekonomi

26 §

Studentkårens räkenskaper avslutas årligen den 31 december.

Räkenskaperna samt styrelsens och ekonomidirektionens förvaltning granskas av revisorerna. Studentkårens ekonomiska angelägenheter bör skötas enligt god bokföringssed.

27 §

Åtagande av utgifter och användande av anslag ankommer på Studentkårens förvaltande organ såvida något av dessa inte överfört denna rätt på en tjänsteman.

I samband med att fullmäktige fastställer Studentkårens budget kan fullmäktige besluta att Studentkårens medlemmar ska erlägga en årlig medlemsavgift, benämnd kåravgift. Kåravgiftens storlek fastställs av Åbo Akademis Rektor på förslag av fullmäktige. Fullmäktige kan föreslå en annan avgift för medlemmar som avlägger forskarexamen än för andra medlemmar. Uppbärandet av kåravgiften övervakas enligt universitetslagens 46 § av Åbo Akademi. Studentkårens styrelse kan besluta om att helt eller delvis befria en medlem från studentkårsavgift om det på grund av medlemmens bevisade medellöshet är uppenbart att studentkårsavgiften skulle äventyra medlemmens rätt till utbildning enligt grundlagen (731/1999) 16 §.

Närmare bestämmelser om ekonomin stadgas om i ekonomireglementet.

28 §

Studentkårens handlingar är offentliga om inte annat nämns i dessa stadgar eller i arbetsordning, instruktion eller reglemente. Handlingar som rör Studentkårens affärsverksamhet samt handlingar med känsligt innehåll om privatpersoner är inte offentliga. Var och en har dock rätt att ta del av handlingar som gäller dem själva. Handlingar som är under beredning är inte offentliga.

7 kap. Förtjänsttecken

29 §

Såsom Studentkårens utmärkelsetecken för förtjänstfull verksamhet kan utdelas Brahelyran, Brahevingarna med lyra, Brahevingarna och Styrelselyran. Om dessa stadgas i Reglemente för stipendier och utmärkelser.

8 kap. Besvär

30 §

Besvär över beslut som fattas av Studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd kan göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Utöver vad som stadgats i förvaltningsprocesslagen får en medlem av Studentkåren söka ändring i beslut som fattats av Studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion och valnämnd om beslutet har tillkommit i en ordning som avviker från det som stadgas i lag, förordning eller annan bestämmelse som berör Studentkåren, eller om beslutet står i strid med sådan lag, förordning eller bestämmelse som rör Studentkåren.

Beslut som till sin karaktär enbart är av beredande eller verkställande art kan inte överklagas.

9 kap. Stadgeändring och upplösning

31 §

För ändring av dessa stadgar krävs beslut, som vid två på varandra med minst två veckors mellantid följande fullmäktigemöten omfattas av minst 19 fullmäktigemedlemmar.

Vid den senare behandlingen får fullmäktige endast ta ställning till ändringsförslaget sådant det vid första behandlingen godkänts av ovannämnda majoritet, och därvid antingen antaga ändringsförslaget i den då godkända formen eller förkasta det.

Ändring av stadgarna träder i kraft först sedan den fastställts av Rektor.

32 §

Om Studentkåren upplöses tillfaller dess egendom Stiftelsen för Åbo Akademi. Egendomen ska användas i enlighet med Studentkårens syfte.

10 kap. Särskilda bestämmelser

33 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa stadgar ges i förvaltningsinstruktionen, i valordningar och i andra instruktioner och reglementen som fullmäktige godkänner.

För godkännande eller ändring av arbetsordningarna, instruktioner, reglementen och valordningarna krävs vid ett fullmäktigemöte beslut som omfattas av minst 17 ledamöter.

11 kap. Ikraftträdande

34 §

Dessa stadgar träder i kraft sedan de fastställts av Rektor.

Stadgarna godkända av fullmäktige 27.9.2019 och 24.10.2019.
Stadgarna är stadfästa av Rektor Moira von Wright den 11.8.2020.