Skippa navigering

Förlängd ansökningstid: studentrepresentanter till universitetskollegiet för ÅA

Nyhet — 13.11.2023

Två nya suppleanter behövs till universitetskollegiet för ÅA, totalt finns det åtta studentrepresentanter med personliga suppleanter i unikollegiet. Kollegiet besluter bl.a. om ÅA:s bokslut och diskuterar ärenden som är viktiga för hela ÅA. Ny tidsgräns är söndag 26.11.

Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden,
2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden,
3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom.,
4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
5) välja revisorer för Åbo Akademi,
6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom.
9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

I arbetsordning för universitetskollegiet beskrivs mer konkret om gruppens arbete, bland annat dialogen med Åbo Akademis styrelse. Förutom egentliga möten ordnas årligen en aftonskola med ÅA:s revisorer där bokslutet presenteras och diskuteras i större detalj.

De nya suppleanterna väljs för resten av mandatperioden som tar slut 31.12.2024.

Sök senast 26.11. kl. 23.59, ansökan skickas via din abo.fi-adress till kansli@studentkaren.fi. Berätta gärna kort om vem du är och vad du studerar samt varför du är intresserad av platsen. Om det finns fler sökande än platser intervjuas kandidaterna kort av ÅAS valutskott i Zoom 28.11. start kl. 16.15.

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi