Skippa navigering

Studentrepresentant till examensnämnden för ÅA

Lediga uppdrag — 29.4.2024

En studentrepresentant behövs ännu till ÅA:s examensnämnd för kommande mandatperiod 1.8.2024-31.7.2026. Nämnden är omprövningsinstans i ärenden där studeranden inte är nöjd med bedömningen i kurs eller avhandling, eller med beslut om tillgodoräkning.

Enligt 27 § och 82 § i Universitetslagen ska Åbo Akademi ha en eller flera examensnämnder eller motsvarande organ. Nämnden ska fungera som omprövningsinstans i ärenden där studeranden inte är nöjd med bedömningen. Före omprövning ska studeranden begära rättelse av läraren eller den instans som utfört bedömningen. För magisterarbeten går ärendet direkt till omprövning i examensnämnden.

Nämnden tar ställning till bedömningen av:

  • magisterarbeten
  • andra studieprestationer, vilket inkluderar delprestationer (tentvitsord, vitsord för uppsats etc.)
  • tillgodoräknanden av studier som genomförts någon annanstans
  • tillgodoräknanden av kunnande som visats på något annat sätt
  • antagningsärenden
  • förlust av studierätt

Nämnden är beslutsför då ordförande, två lärarmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande. För att behandla ett ärende väljs medlemmar från en utsedd medlemspool. Till medlemspoolen har varje fakultet föreslagit två lärarrepresentanter och Åbo Akademis Studentkår fyra studerandemedlemmar. Lärarrepresentanterna ska ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Avsikten med medlemspoolen är att snabbare kunna arrangera möten då ett ärende anmälts. Prorektor för utbildning fungerar som ordförande. En professorsmedlem i medlemspoolen är utsedd till viceordförande. För varje möte utses personliga suppleanter från medlemspoolen. En beredande sekreterare utses för mandatperioden.

Nämnden utses för två år i sänder. Den kommande mandatperioden är 1.8.2024-31.7.2026. Nämndens möten och material är på svenska.

ÅAS ser gärna att personer från olika bakgrund och alla fakulteter söker till posterna. Kunskap om ÅA, rättsskyddsfrågor eller pedagogik ses som en fördel vid valet. Examensnämnden hör till de uppdrag där studentrepresentanterna får ett arvode på dryga 20 euro per möte.

Ansökningar skickas in via Forms, senast kl. 23.59 torsdag 16.5.2024. Du får berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i gruppen!

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi