Skippa navigering

Stipendier ur makarna Olins fond lediganslås

Nyhet — 8.4.2022

Forskarstipendium

Ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond lediganslås ett eller flera stipendier för personer som vid Åbo Akademi eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad och varit ordinarie medlemmar eller seniormedlemmar vid Åbo Akademis Studentkår. Av sökande förutsätts att de innehaft uppdrag inom Åbo Akademis Studentkår och dess specialföreningar.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer för en sammanlagd tid om 22 månader, så att stipendiet utgår med 2100 euro per månad. Av stipendiaterna förutsätts forskningsarbete på heltid samt forskningsrapport.

Ansökan är fritt formulerad. Till ansökan skall bifogas en meritförteckning ur vilken bör framgå uppgifter om sökandens verksamhet inom studentkåren och dess specialföreningar. Till ansökan bifogas även av sökanden uppgjord forskningsplan ur vilken framgår undersökningens syfte, material, teoretiska avstamp och arbetshypotes, metodiska uppläggning samt eventuell reseplan eller behov av laboratoriefaciliteter. Forskningsplanen skall därutöver sammanställas på en sida. Till ansökan bifogas information om övrig ansökt eller beviljad finansiering för samma ändamål samt antalet stipendiemånader som söks. Till ansökan bifogas även handledarens utlåtande som skickas direkt till ÅAS generalsekreterare Veera Julin (gs@studentkaren.fi). Ansökningsblanketten hittas här.

Ansökningarna bör vara Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår tillhanda senast den 13 maj 2022 klockan 15.00. Beslut om stipendieutdelningen meddelas inom maj. Stipendiemottagarna förbinder sig att redovisa stipendiet till Seniorernas Råd senast två månader efter avslutad stipendietid.

Närmare uppgifter om forskarstipendiet ges av Åbo Akademis Studentkårs generalsekreterare Veera Julin, tfn +358 50 521 7140, gs@studentkaren.fi.