Skippa navigering

Sök till kårvalsnämnden

Nyhet — 22.2.2023

Vill du koordinera och vara i spetsen av arrangemanget av kårvalet som går av stapeln i höst? Åbo Akademis Studentkår söker nu en kårvalsnämnd för att sköta uppdraget.

Nu har du chansen att påverka och få färdigheten inom organisering och strukturering av val av ett nytt fullmäktige! Fullmäktige kommer på sitt möte 3.3.2023 välja en kårvalsnämnd som har som syfte att koordinera kårvalet.

Till kårvalsnämnden väljs 5–9 stycken medlemmar. Ordförande, samt vice-ordförande väljs inom nämnden. Ordöfrande för nämnden får ett arvode på 500 euro. Vänligen meddela i din asökan ifall du är intresserad av någon av dessa poster!

Till nämndens uppgifter hör:

a) efter att fullmäktige beslutat om datumen för fullmäktigevalet senast åtta veckor före valförrättningens början kungöra tidpunkt och plats för valförrättningen genom synlig annonsering, samt på studentkårens anslagstavla och webbplats;

b) utse erforderligt antal valfunktionärer;

c) sedan nomineringstiden utgått offentliggöra samtliga kandidater, valföreningar och valförbund;

d) tilldela varje kandidat ett löpande ordningsnummer så, att samma valförenings kandidater får nummer i den ordning de uppgivits av föreningen och att föreningarnas inbördes nummerordning avgörs genom lottning;

e) fastslå röstsedlarnas utseende samt tillse att ett tillräckligt antal röstsedlar finns att tillgå vid valförrättningen;

f) besluta angående sättet för kontroll av rösträtt och rösträtts utövande vid valförrättningen;

g) fastställa valresultatet och att genom anslag på studentkårens anslagstavla och webbplats kungöra detta;

h) övervaka valkampanjerna samt

i) verka för att maximera val- och röstningsaktiviteten.

Känns detta som ett uppdrag du kunde tänka dig ställa upp till? Sök nu!

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan till fo@studentkaren.fi. Intresseanmälningarna bör vara framme senast den 2.3.2023 kl. 20.00!