Skippa navigering

Studentrepresentanter till Lärkans styrelse och delegation

Nyhet — 1.3.2024

ÅAS söker representanter till bostadsstiftelsen Lärkan, en till styrelsen för år 2024 och en till delegationen för perioden 2024-26. Alla kårmedlemmar kan söka platserna.

Delegationen har oftast ett möte per år, årsmötet. Delegationen består bl.a. av representanter från Åbo Akademi och svenskspråkiga student- och studerandekårer i Vasa. Till delegationens uppgifter hör att godkänna årsberättelse och fastställa bokslut, välja styrelse för stiftelsen och besluta om budget och välja revisorer.  Lärkans styrelse har flera möten under året och behandlar mer konkreta frågor gällande upprätthållande och utvecklande av bostäderna. Styrelseppdraget är arvoderat. 

Nedan finns utdrag ur stiftelsens stadgar där delegationens och styrelsens uppgifter finns listade.  

Sök uppdraget som studentrepresentant inom Lärkan, du får vara med och besluta om utvecklingen av studentboende!  Tidsgräns för ansökan är måndag 18.3. kl. 23.59. Ansökan skickas via din abo.fi-adress till petra@studentkaren.fi.  Skriv gärna om vem du är och vad du studerar samt varför du skulle vara lämplig till uppdraget. ÅAS söker representanter med intresse för tillgänglighet och inklusion.  

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande sammansättning och uppgifter: 

5 § Stiftelsen har en delegation bestående av 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen för Svenska Österbottens högskoleförening r.f. utser stiftelsens första delegation, varefter denna kompletterar sig själv i sådan ordning, att årligen fem medlemmar står i tur att avgå, dock så att Åbo Akademis personal och studerande är representerade i delegationen. Avgående medlem kan återväljas. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett kalenderår i sänder. 

6 § Delegationen sammanträder till ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Delegationen sammanträder till extra möte då ordföranden anser det av behovet påkallat eller då 1/5 av delegationens medlemmar för uppgivet ärende därom anhålller. Delegationen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. Kallelse till delegationens möte utfärdas av ordföranden och bör tillställas medlemmarna skriftligen minst sex dagar i förväg, varvid de ärenden som skall behandlas bör nämnas. 

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden. 

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §. 

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter: 

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. 

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.