Skippa navigering

Kungörelse om val av studentrepresentanter till ÅA:s universitets­kollegium

Nyhet — 27.9.2021

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis universitetskollegium för perioden 1.1.2022–31.12.2024 utses den 28 oktober 2021 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Åtta representanter med personliga suppleanter väljs.

Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörigheter, studieinriktningar och studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET

Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden,
2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden,
3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom.,
4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
5) välja revisorer för Åbo Akademi,
6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom.
9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

arbetsordning för universitetskollegiet beskrivs mer konkret om gruppens arbete, bland annat dialogen med Åbo Akademis styrelse. Förutom egentliga möten ordnas årligen en aftonskola med ÅA:s revisorer där bokslutet presenteras och diskuteras i större detalj.

I enlighet med valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning, är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

VALBARHET

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studieregister den 20 september 2021 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis instruktion för val.

VALLÄNGDEN

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister den 20 september 2021 framläggs för granskning under tiden 27.9-1.10 kl. 15.00

– via valutskottets sekreterares e-post; petra@studentkaren.fi

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott via valutskottet sekreterare; petra@studentkaren.fi, under den tid vallängden är framlagd.

TIDSSCHEMA

Måndagen den 27 september
VALLÄNGDERNA FRAMLÄGGS FÖR GRANSKNING:
Vallängden finns under tiden 27.9–1.10 kl. 15.00 framlagd för granskning.
Tidsgränsen för begäran om ändring i vallängden är fredag 1 oktober kl. 15.00, begäran inlämnas till valutskottets sekreterare via e-post; petra@studentkaren.fi

Måndagen den 4 oktober
Tiden för intresseanmälningar pågår 4.10–17.10 kl. 23.59.

Söndagen den 17 oktober
Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 23.59. Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en motivering till varför du är intresserad av uppdraget och kort om vad du studerar och eventuella tidigare erfarenheter inom beslutsfattande eller intressebevakning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

Tisdagen den 19 oktober och onsdag den 20 oktober
Valutskottet intervjuar kandidaterna och besluter därefter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls via Zoom.

Torsdagen den 28 oktober 2021
Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna på sitt möte.

VALORDNINGEN

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis universitetskollegium tillämpas Åbo Akademis Studentkårs valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 20 september 2021

VALUTSKOTTET
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, petra@studentkaren.fi eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi 040 1495353