Skippa navigering

Kungörelse av val av studentrepresentanter till ÅA:s styrelse för mandatperioden 2023–2024

Nyhet — 26.9.2022

Två studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse för mandatperioden 1.1.2023–31.12.2024 utses den 25 oktober 2022 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer med olika bakgrund och av alla könstillhörigheter och från alla fakulteter till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

Uppgifter om uppdraget

Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis ledningsinstruktion 9 §

Styrelsen har till uppgift att:

1) omsorgsfullt främja Åbo Akademis intressen,

2) besluta om centrala mål och en strategi för Åbo Akademis verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,

3) besluta om Åbo Akademis verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,

4) svara för förvaltningen och användningen av Åbo Akademis förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,

5) svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,

6) godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på Åbo Akademis verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller Åbo Akademi,

7) på Åbo Akademis vägnar godkänna det avtal som enligt universitetslagens 48 § ingås med undervisnings- och kulturministeriet,

8) välja en rektor, på rektors förslag prorektorer och rektor i Vasa samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,

9) på rektors förslag utse och avsätta annan ledande personal som är direkt underställd rektor utom dekaner,

10) godkänna instruktioner som gäller Åbo Akademi samt besluta om Åbo Akademis verksamhetsstruktur,

11) ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av Åbo Akademis utbildningsansvar,

12) besluta om antalet studerande som antas till Åbo Akademi,

13) besluta om fakultets- och enhetsindelning,

14)  besluta om inrättande eller avskaffande av särskilda enheter samt godkänna instruktioner om dessa,

15) utse valnämnd och godkänna instruktionen för val,

16) besluta om sin arbetsordning och att inom sig utse eventuella utskott och arbetsgrupper som ansvarar för beredning av ärenden,

17) välja intern revisor och upprätta en instruktion om intern revision,

18) besluta om förvaltning av Åbo Akademis medel som Åbo Akademi hade innan universitetslagen trädde ikraft.

I universitetslagens 14 § stadgas följande:

Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen.

Styrelsen har till uppgift att

  1. besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,
  2. besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,
  3. svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,
  4. svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,
  5. godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet,
  6. på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet,
  7. välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,
  8. godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur,
  9. ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar,
  10. besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan definieras studentrepresentantens roll i 2 §:

Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Studentrepresentanterna i akademistyrelsen representerar akademins samtliga studerande. Av studentrepresentanten förutsätts genuint intresse för att delta i utvecklingen av akademin som studieplats, arbetsplats och universitetssamfund. Studentrepresentanten skall kunna delta i styrelsens möten (ofta under dagtid) samt i aftonskolor och eventuellt annat förberedande strategiskt arbete i anslutning till mötena eller de ärenden som behandlas.

Valbarhet

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studieregister vid utgången av tiden för intresseanmälan är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt ÅA:s valinstruktion.

Tidsschema

Intresseanmälan till uppdraget kan lämnas in från måndag 26.9 till söndag 16.10.

Fristen för intresseanmälningar löper ut söndagen den 16 oktober kl. 23.59.

Intresseanmälningar skickas elektroniskt i halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt kort meritförteckning med studentnummer. Om man så önskar kan man skicka in kompletterande information till valutskottets sekreterare via e-postadressen: petra@studentkaren.fi.

Utifrån intressemotiveringarna och meritförteckningarna samt intervjuerna bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses. Om man så önskar kan man skicka in kompletterande information till valutskottets sekreterare via e-postadressen: petra@studentkaren.fi.

Intervjuer och valutskottets möte onsdagen den 19 oktober

Kandidaterna intervjuas av valutskottet i Zoom onsdagen den 19 oktober. Alla medlemmar av ÅAS fullmäktige har möjlighet att följa intervjuerna. På sitt möte samma dag besluter valutskottet om förslag av val.

Tisdagen den 25 oktober

Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna vid sitt möte tisdagen den 25 oktober.

Valordningen

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 1 september 2022

VALUTSKOTTET

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information om uppdraget och valet kontakta gärna:

valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, tel.nr: 050 362 6285, e-post: petra@studentkaren.fi

eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Rasmus Kupi, tel.nr:  040-1828449, e-post: fo@studentkaren.fi