Skippa navigering

Kungörelse av val av studentrepresentanter till ÅA:s fakultetsråd

Nyhet — 2.3.2023

Kungörelse av val av studentrepresentanter till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2023–31.7.2025

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2023–31.7.2025 utses den 3 maj 2023 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörigheter, från alla studieinriktningar, och olika studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

Uppgifter om uppdraget

Om fakultetsråden stadgas i Åbo Akademis ledningsinstruktion:

17 §

Till Fakultetsrådets uppgifter hör att:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan

utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure trackprofessorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra

framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra

examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för

rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12)fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning

av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och

doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola)

fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som

gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

Fakultetsrådens storlek utöver dekanen är;

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) 12 varav 4 studentrepresentanter
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) 15 varav 5 studentrepresentanter
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik (FSEJ) 15 varav 5 studentrepresentanter
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) 12 varav 4 studentrepresentanter

För alla medlemmar väljs personliga suppleanter.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan, definieras studentrepresentantens roll:

En studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Fakultetsrådsmöten hålls i regel ungefär en gång i månaden under terminerna. Den ordinarie medlemmen deltar i första hand, om hen inte kan delta går suppleanten på mötet. Uppdraget är arvoderat.

Valbarhet

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 31 januari 2023 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas.

Vallängden

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister den 31 januari 2023 framläggs för granskning under tiden

Vallängderna finns under tiden 1.3–10.3 kl. 15.00 för granskning via valutskottets sekreterares e-post petra@studentkaren.fi.

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott via valutskottet sekreterare via petra@studentkaren.fi, under den tid vallängden är framlagd, senast 10.3 kl. 15.00.

Tidsschema

Onsdagen den 1 mars

Vallängderna framläggs för granskning:

Vallängden finns under tiden 1.–10.3 kl. 15.00 framlagd för granskning.

Tidsgränsen för begäran om ändring i vallängden är 10.3 kl. 15.00, begäran inlämnas till valutskottets sekreterare via e-post petra@studentkaren.fi

Måndagen den 13 mars till måndagen den 3 april

Tiden för intresseanmälningar är 13.3 till 3.4 kl. 23.59.

Måndagen den 3 april

Tidsgränsen för intresseanmälningar är kl. 23.59. Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen får gärna inkludera en motivering till varför du vill ställa upp, du kan också berätta om tidigare erfarenheter som du tror stöder uppdraget.

Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

Onsdagen den 12 april och torsdagen den 13 april

Valutskottet intervjuar kandidaterna och besluter därefter om förslag till val. Intervjuerna hålls via Zoom.

Onsdagen den 3 maj 2023

Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna på sitt möte.

Valordningen

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis fakultetsråd tillämpas Åbo Akademis Studentkårs valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.


Åbo den 27 februari 2023
Valutskottet
Åbo Akademis Studentkår

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 050 3626 285 eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Ines Latvala, fo@studentkaren.fi, 044 0717073.