Skippa navigering

Föreningsutrymmen återigen hotade på Åbo Akademi

Nyhet — 1.2.2022

Förslaget till fastighetsplan som Åbo Akademi publicerade 1.2 väcker stor oro hos studenter. Åbo Akademis Studentkår ser det som ohållbart om planen godkänns som sådan.

Klubblokaler och föreningsutrymmen är en väsentlig del av studielivet. Efter två år av distansstudier och begränsade möjligheter att kunna mötas på campus krävs det satsningar på studielivet, inte nedskärningar.

Under hösten 2021 har Åbo Akademi ingått ett avtal med Åbo Akademis Studentkår, om att vederlagsfritt hyra ut fastigheten Geologicum för föreningsverksamhet. Kontraktet för Geologicum gäller till 2026 och det är osäkert huruvida studenter får använda byggnaden efter det. Eftersom förslaget i fastighetsplanen är att avstå från alla byggnader i kvarteret där Geologicum finns beläget, uppstår frågan om vad som händer med föreningsutrymmen efter avtalsperioden? Vi på Studentkåren är oroliga för att byggnaden Geologicum, som skulle vara ett komplement till de befintliga föreningsutrymmena, kommer att ses som en orsak att inte förse föreningar med tillräckliga utrymmen i Kvarteret Stjärnan.

Vi behöver garantier för att studenters behov tillgodoses i fastighetsplanen. Tydlighet i hurdana utrymmen Kvarteret Stjärnan kommer att innefatta behövs före beslut om att avstå från ett flertal andra byggnader kan tas. Vi förstår de ekonomiska realiteterna men anser att man i förslaget inte tillräckligt beaktar de indirekta effekterna av förändringarna. Att nedmontera campus för studenterna blir på sikt dyrt för universitetet. Åbo Akademis trumfkort har alltid varit det unika studielivet universitetet har att erbjuda, ifall det skärs ner i studielivet kommer ÅA inte längre att locka studenter i samma omfång.

Föreningskanslier, klubblokaler och förvaringsutrymmen är inte en extra lyx, utan grundförutsättningar för föreningsaktiva då de ordnar gemenskapsbyggande verksamhet.

Frågor kan riktas till

Veera Granroth
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524