Skippa navigering

Stipendier ur makarna Olins fond 2024

Nyhet — 29.4.2024

Ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond lediganslås ett eller flera stipendier för personer som vid Åbo Akademi eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad och varit ordinarie medlemmar eller seniormedlemmar vid Åbo Akademis Studentkår. Av sökande förutsätts att de innehaft uppdrag inom Åbo Akademis Studentkår och/eller dess specialföreningar. Fonden ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer för en sammanlagd tid om 44 månader, så att stipendiet utgår med 2400 euro per månad. Av stipendiaterna förutsätts forskningsarbete på heltid samt forskningsrapport.

Ansökan är fritt formulerad. Till ansökan skall bifogas:

  • Meritförteckning ur vilken bör framgå uppgifter om sökandens verksamhet inom studentkåren och dess specialföreningar.
  • Av sökanden uppgjord forskningsplan ur vilken framgår undersökningens syfte, material, teoretiska avstamp och arbetshypotes, metodiska uppläggning samt eventuell reseplan eller behov av laboratoriefaciliteter. Forskningsplanen skall därutöver sammanställas på en sida.
  • Information om övrig ansökt eller beviljad finansiering för samma ändamål samt antalet stipendiemånader som söks.
  • Handledarens utlåtande som skickas direkt till ÅAS generalsekreterare Sandra Österlund (gs@studentkaren.fi).

Ansökningarna bör vara Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår tillhanda senast den 22 maj 2024 klockan 15.00. Ansökningarna lämnas in via elektronisk blankett. Blanketten hittas här.
Handledarens utlåtande skickas av handledaren direkt till ÅAS generalsekreterare, per e-post. Beslut om stipendieutdelningen meddelas inom maj. Stipendiemottagarna förbinder sig att redovisa stipendiet till Seniorernas Råd senast två månader efter avslutad stipendietid.

Närmare uppgifter om forskarstipendiet fås av Åbo Akademis Studentkårs generalsekreterare Sandra Österlund, gs@studentkaren.fi.