Skippa navigering

ÅAS uttalande om transpersoners rättigheter 

Nyhet — 15.12.2021

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) vill uttrycka sitt stöd för uppdateringar i lagstiftningen som förbättrar transpersoners rättigheter i Finland. Studentkårerna i Finland har formellt gett sitt stöd för medborgarinitiativet “Oikeus olla” (Rätt att vara) och även ÅAS vill understödja förslaget och fortsätta diskussionerna om hur Åbo Akademi (ÅA) kan bli en bättre miljö för transpersoner. 

Rätt att vara-medborgarinitiativet

ÅAS stöder målsättningarna i medborgarinitiativet Rätt att vara och uppmuntrar beslutsfattare att aktivt arbeta för förändrad lagstiftning för att förverkliga transpersoners rättigheter i Finland. 

Inklusionsarbetet inom ÅA

ÅAS ser det som oerhört viktigt att ÅA ambitiöst i och med nya planen för jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet formulerar målsättningar för arbetet för transpersoners rättigheter och välmående i studie- och arbetsmiljön. Såväl studerande som personal, unga som funderar på kommande utbildning, samarbetspartners och besökare på campus, borde få en bild av att ÅA är välkomnande för alla människor, oavsett könsidentitet. 

Både det personliga välbefinnandet och samfundets välmående är starkt kopplat till allas möjlighet att vara sig själva och bli positivt bemötta. Arbete mot diskriminering och en trygg miljö för minoriteter ger garanterat utdelning i form av studenternas studieframgång och personalens effektivitet. 

I ÅA:s arbetsklimatundersökning från 2019 kommer det fram att personer som upplever sig höra till en annan könsidentitet än den stereotypiska man/kvinna könsindelningen har en sämre upplevelse av arbetsklimatet vid Åbo Akademi. Om icke-binära trivs sämre än andra grupper kan universitetet upplevas vara en ovälkomnande arbetsgivare. Personalens och studenternas välmående och mångfald går hand i hand. En organisation med bred representation bland anställda känns också mer öppen för alla studerande, och personal som bemöts med respekt och uppskattning i arbetet orkar vara ett stöd för studerande. 

Den mentala studie- och arbetsmiljön kan inte utvecklas genom endast centrala beslut och trevliga formuleringar i styrdokument. Konkreta åtgärder behövs, däribland obligatorisk personalutbildning i frågor som gäller jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet.  ÅAS hoppas att ÅA kan ta i bruk principerna för tryggare rum inom sin verksamhet. Finlands studentkårers förbund (FSF) har ett bra dokument på god svenska man t.ex. kan utgå ifrån. 

ÅA:s kommunikation och studieregistret 

I ÅA:s kommunikation internt och externt bör både bildrepresentationen och språkbruket vara sådant att alla könstillhörigheter är lika inkluderade, detta på både svenska och engelska. ÅAS föreslår att studieregistret vid ÅA uppdateras så att det fungerar även för transpersoner. En möjlighet att ha något annat än ett av sina “juridiska namn” som tilltalsnamn och möjligheten att meddela könsidentitet själv till studentexpeditionen (förutom nuvarande “okänt” eller “inget val”) vore önskvärd. 

Mångfald i utbildningsinnehållet och undervisningens förverkligande

Då ÅA:s utbildningar planeras kan man inte utgå ifrån att enstaka sessioner om inklusion och arbete mot trakasserier och diskriminering ska täcka studenternas behov av utbildning. Även inom kurser och studiehelheter är det viktigt att inkludera likabehandlingsaspekter. I undervisningen och i valet av kursmaterial bör mångfald synas och stereotypier och normer utmanas. 

Könsneutrala toaletter 

Bland åtgärder för att välkomna transpersoner lika mycket som ciskvinnor och cismän på campus är tillgången till könsneutrala toaletter ett lätt och konkret sätt att signalera att allas fungerande vardag värdesätts av ÅA. Det är beklagligt att införandet av könsneutrala toaletter på ÅA gjordes klumpigt och att det ännu idag inte finns information på webben om var på campus det finns könsneutrala och var könade toaletter. Överlag finns det mycket att utveckla i ÅA:s kommunikation om fastigheternas tillgänglighet. 

Det är mycket positivt att högskolorna i Åbos motionstjänster CampusSport har tre omklädningsrum både på Sport Sirkka och vid det nya gymmet i Aurum. Även skyltningen av dessa är välgjord med könsneutrala symboler. ÅAS har påtalat behovet av tydlig info på webben om dessa. 

Avslutningsvis

Med det här uttalandet vill ÅAS lyfta upp vikten av att förbättra transpersoners rättigheter nationellt och komma med förslag till hur ÅA kan bli ett mer inkluderande universitet. ÅAS är ingen expert på området utan hör till de organisationer som behöver vidare utbildning. Kårmedlemmar som har tankar om vad som borde utvecklas i studiemiljön och studielivet får gärna vara i kontakt med t.ex. kårstyrelsen eller trakasseriombuden. ÅAS uppmuntrar både organisationer och enskilda personer till dialog i frågor gällande transrättigheter och att lära sig mera om vad alla kan göra för att bete sig på ett inkluderande sätt. De positiva konsekvenserna av ett mer jämlikt ÅA är både välmående studerande och utexaminerade som ser mångfald som en självklarhet och kan verka på arbetsplatser och i samhället för ökad inklusion. 

Källor:

Medborgarinitiativet Rätt att vara:

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/MI_6+2021.pdf

Medborgarinitiativet Född frisk (Ehjänä syntynyt): https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/MI_10+2021.pdf

FSF:s principer för tryggare rum: https://syl.fi/app/uploads/2020/09/FSF3s-principer-for-ett-tryggare-rum.pdf

Vidare läsning:

Artikel av Pinja Porvari i Voima med transaktiva Panda Eriksson och Piki Rantanen (på finska): https://voima.fi/artikkeli/2021/olemisen-kysymys-transaktivistit-panda-eriksson-ja-piki-rantanen-sukupuolivapauden-asialla/

Om toaletter och chefskap vid Åbo Akademi | Forskarbloggen (abo.fi)

Att hen orkar, den där vessa-aktivisten! – Panda Eriksson

Justitieministeriets utredning – Vägen till ett regnbågsvänligare Finland (på finska)

Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea : Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021 (valtioneuvosto.fi)